آشنايي با نام هاي خداوند: الحسيب

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

 آشنايي با نام هاي خداوند: الحسيب


 

نويسنده: ملاحبيب الله شريف کاشاني
مترجم و شارح: استاد محمد رسول دريايي 

عدد ابجدي: 80

به معناي داناي هر شيئي و احصاکننده ي عدد هر شيئي است و نيز به معني کفايت کننده و مُحاسب بندگان در اعمال ايشان نيز آمده است. «شيخ بُرسي» (ره) فرموده است هر کس ابتدائي نمايد از روز پنجشنبه تا هفت هفته و هر روزي هفتاد مرتبه بگويد «حَسبِيَ اللهُ الحَسيب»، کفايت مي شود هر چيزي را که طلب کند و نجات مي يابد از هر چيزي که از آن مي ترسد و بعضي هفتاد و هفت نوبت گفته اند و مداومت بر اين اسم براي درست آمدن محاسبات و فيصله يافتن امور به هم ريخته مجرّب است. همچنين خواندن اين اسم تا هشتاد مرتبه براي دفع شرّ غمّازان(سخن چينان) و حاسدان نافع است و براي دفع دشمنِ قوي نيز مجرّب است. هر کس در صبحگاه هفتاد و هفت مرتبه و در شبانگاه به همين عدد اين اسم را بخواند مال و فرزندان او از نکبتها و آفات ايمن گردد و نگاه داشتن مکسَّر اين اسم نيز مفيد فوايد مذکوره است و صورتش اين است:

ح

س

ی

ب

ب

ح

ی

س

س

ب

ی

ح

  شکل شماره(1)

مربّع زير نيز همين فوايد را دارد:

ح

س

ی

ب

ی

ب

ح

س

ب

ی

س

ح

س

ح

ب

ی

  شکل شماره(2)

همچنين اگر کسي اين مربّع را در هنگامي که آفتاب در برج اسد يا در برج حمل باشد بنويسد و با خود دارد و روزي بيست و يک مرتبه بگويد: «حَسبِيَ رَبِّي مِن کُلّ مُربّي» اگر همه ي عالم دشمن او شوند اَلَمي به او نتوانند رسانيد و اگر سلطان را بر او خشم باشد چون نظرش بر او افتد مهربان گردد و او را مقرّب خود سازد و بعضي گفته اند اين مربّع را در اطلس سبز وضع نمايد(بگذارد) و صورتش اين است:

حسبی

ربی

من کل

مربی

مربی

من کل

ربی

حسبی

ربی

حسبی

مربی

من کل

من کل

مربی

حسبی

ربی

  شکل شماره(3)

همين طور نگاه داشتن و نظر کردن در مربّع به شکل مکسَّر "حسيب مقتدر" فوايد بسياري دارد و صورتش اين است:

ح

س

ی

ب

م

ق

ت

د

ر

د

ر

ت

س

ی

ح

م

ق

ت

ق

ب

م

ر

ت

د

ی

ح

س

ح

س

ی

ب

م

ق

ت

د

ر

ت

د

ر

ح

س

ی

ب

م

ق

ب

م

ق

ت

د

ر

ح

س

ی

ح

س

ی

ب

م

ق

ت

د

ر

ت

د

ر

ح

س

ی

ب

م

ق

ب

م

ق

ت

د

ر

ح

س

ی

  شکل شماره(4)

و نيز مکسَّر اين دو اسم به تکسير صدر مؤخّر نيز همين فوايد را دارد.

پژوهه در مفهوم الحسيب از مترجم

اين واژه از اسماي خداوند متعال به معاني «بسنده»، «شمارشگر» و «شريف» مي باشد و وزن صرفي آن- صفت مشبهه- دلالت بر دوام آن دارد. اين اسم سه بار در قرآن کريم ذکر شده است. با توجّه به معاني ذکرشده، مي توان تفاسير زير را براي هر يک برشمرد:
1) بسنده؛ چون خداوند صِرف الوجود است و کمال هر شيء از وجود او تبعيت مي کند؛ "حضرت حقّ" حايز تمام کمال هاست پس در هر مرتبه اي، بسنده ي مخلوق و اجابتگر استدعاي ذاتي او در رفع نواقص است. آيه ي 6 از سوره ي نساء-«و کَفي بِاللهِ حَسيباً»-بيانگر همين معني و اشاره ي انفال آيه ي 64- «يا ايّها النّبي حَسبُک الله»- گوياي اين تفسير مي باشد.
2) شمارشگر يا محاسب؛ چنان که لفظ جليس بر وزن حسيب به معني مُجالس، و نديم به معني مُنادم مي باشد. چون خداوند، حکيم عادل است کليه ي اعمال عبد را درست سنجيده و به نحو صحيح آن را پاداش و کيفر مي دهد زيرا «وَ ما يَعزُبُ عَن رَبِّکَ مِن مِثقالَ ذَرَّةٍ فِي الاَرضِ وَلا فِي السَّماءِ».(يونس/61). بنابراين مي توان کريمه ي اِسرا/14: «کَفي بِنَفسِکَ اليَومَ عَلَيکَ حَسيبا» را به همين معني دانست.
3) شريف به معني کسي که صفت شرافت دارد. اين معني بر مجد و علوّ صفات خداوند دلالت دارد. و آيه ي 6 سوره ي نسا را بر اين معني نيز مي توان حمل نمود. در هر حال حسيب براي اين معني اخير از اسماي ذات است. برخلاف معني دوم که از اسماي افعال مي باشد.
از سه معناي فوق براي «الحسيب» اين مطلب به دست مي آيد که خداوند براي محاسبه ي اعمال انسان کافي است ولي غفلت ما از دادگاه عدل الهي چنان از خود بي خبرمان کرده مثل آن که جاودانه در اين دار فاني هستيم!
"روز قيامت ترازوهاي درست مي نهيم و به هيچ کس ظلم نمي شود و هر عملي حتّي اگر به اندازه ي دانه ي خردلي باشد به حساب مي آوريم که ما نگهدارنده ي حساب هستيم."
«انبيا/47»
منبع مقاله :
شريف کاشاني، ملاحبيب الله؛ (1383)، خواص و مفاهيم اسماء الله الحُسني(نامهاي زيباي خداوند)، ترجمه ی محمدرسول دريايي، تهران: نشر صائب، چاپ ششم 

 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه